03138599001-8phone

neshasteheslahshode

varaq

این نشاسته شامل اصلاحاتی برای تولید چسب نشاسته می باشد که در جهت تبدیل لایه های کاغذ به ورق کارتن مصرف می گردد. این نشاسته در فرآیند تولید چسب پس از پخت و افزودن سود کاستیک و تهیه ژل دلخواه متناسب با نوع کاغذ و تعداد لایه های آن با براکس ترکیب و چسب مورد نظر تهیه و آماده مصرف می شود به صورتیکه ضمن تسهیل و افزایش سرعت تولید، تحت کنترل و اختیار می باشد. اهتمام و توجه متخصصین این مجموعه در تهیه این نوع نشاسته، ارتقاء کیفی چسب موردنظر و کاهش کلیه ی مواد اولیه از جمله نشاسته، سود و براکس می باشد.