03138599001-8phone

neshasteheslahshode

 eslah

نوعی نشاسته اصلاح شده با خواص ویسکوزیته پائین و سیالیت بالاتر نسبت به نشاسته خام می باشد و بنابراین متناسب در صنایع چسب های پایه نشاسته به عنوان compound و در صنایع نساجی برای آهار زنی و پرداخت پارچه در صنایع کاغذسازی در قسمت Paper Coating,Wet End, Size press کاربرد دارد.