03138599001-8phone

cotorolkeifiat

آزمایشگاه مرکزی در مساحتی حدود 80 متر مربع دارای بخش های شیمی مواد غذایی، میکروب شناسی، استریلزاسیون، شستشو و دفتر آزمایشگاه می باشد و همچنین آزمایشگاه تولید در مساحتی حدود 36 متر مربع جهت کنترل خط تولید و نمونه برداری، مستقر در سالن تولید می باشد. 

  بخش شیمی
این بخش با حضور پرسنل در زمینه آزمایشات و آنالیز بر روی مواد خام ورودی کارخانه که عمدتاً آرد و فرآورده های حاصل از آن که شامل انواع نشاسته،گلوکز و گلوتن می باشد، فعالیت می نماید. این بخش دارای دستگاه های کجلدال (هضم و تقطیر)، سوکسله، کنداکتومتر،کوره، فور، گلوتن شور، PH متر،سانتریفیوژ،رفراکتومتر،اسپکتروفورمتر، ترازوی رطوبت سنج و ست کامل تیتراسیون و لوازم شیشه ای و.... می باشد.

2lab 

بخش شیمی این آزمایشگاه با توجه به تجهیزات ذکر شده و توان فنی پرسنل امکان انجام آزمون هایی به شرح ذیل را دارا می باشد: 

  •   تعیین میزان رطوبت 
  •   خاکستر، خاکستر نامحلول در اسید، خاکستر سولفاته
  •   پروتئین
  •   فیبر
  •   چربی
  •   PH
  •   بریکس
  •   DE ( معادل دکستروز )
  •   اسیدیته کل و تعیین میزان سختی آب بر حسب 3Caco

1lab

 بخش میکروبی
این بخش شامل سه قسمت اتاق کشت، اتاق محیط سازی و قسمت انکوباسیون می باشد. از لحاظ امکانات تجهیزاتی دارای دستگاه های انکوباتور، فور، اوتوکلاو، میکروسکوپ معمولی و لوازم کامل کشت میکروبی و لوازم شیشه ای سبک بوده و توانایی انجام کلیه آزمون های باکتریایی مواد غذایی اعم از شمارش کلی باکتری ها، شمارش و جستجوی Ecoli، استاف اورئوس ، شناسایی کلیفرم و انواع قارچ و کپک را دارا می باشد.
مسئولیت اخذ مجوزهای مربوطه، تهیه و ارسال گزارش به مراجع ذیصلاح و هدایت آزمایشگاه در مسیر بهبود کیفیت محصولات تولیدی شرکت از جمله وظایف مدیریت آزمایشگاه می باشد.